จุฬาฯจัดประกวดออกแบบโลโก้งานจุฬาฯ90ปี

มิถุนายน 24, 2006 at 9:48 pm ใส่ความเห็น

โครงการประกวด “ตราสัญลักษณ์ ๙๐ ปี จุฬาฯ”
ของคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบรอบ ๙๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระสำคัญดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น ได้แก่ การประกวดตราสัญลักษณ์ ๙๐ ปี จุฬาฯ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ รวมถึงการจัดทำของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับงานครบรอบ ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ

๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของอาจารย์ นิสิต บุคลากร และนิสิตเก่าจุฬาฯ

๓. เพื่อให้อาจารย์ นิสิต บุคลากรจุฬาฯ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

อาจารย์ นิสิต บุคลากรจุฬาฯ และนิสิตเก่าจุฬาฯ

๕. ข้อกำหนดในการออกแบบ

๕.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละแบบมีทั้งสิ้น ๔ ภาพ ประกอบด้วย

๕.๑.๑ ภาพสีที่มีรายละเอียดชัดเจนพร้อมข้อความภาษาไทย ลงบนกระดาษ A4 จำนวน ๑ ภาพ และภาพขนาดย่อ ๕๐% และ ๒๕% ในแผ่นเดียวกัน

๕.๑.๒ ภาพสีที่มีรายละเอียดชัดเจนพร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ลงบนกระดาษ A4 จำนวน ๑ ภาพ และภาพขนาดย่อ ๕๐% และ ๒๕% ในแผ่นเดียวกัน

๕.๑.๓ ภาพขาวดำพร้อมข้อความภาษาไทย ลงบนกระดาษ A4 และภาพขนาดย่อ ๕๐% และ ๒๕% ในแผ่นเดียวกัน

๕.๑.๔ ภาพขาวดำพร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ลงบนกระดาษ A4 และภาพขนาดย่อ ๕๐% และ ๒๕% ในแผ่นเดียวกัน

ทั้งนี้ให้วางแบบตามตัวอย่าง ติดผลงานภาพสีและขาวดำลงบนบอร์ดขนาด๑๒ x ๑๕ นิ้ว พร้อมคำอธิบายแนวคิด ที่มาของภาพสัญลักษณ์ไว้บนบอร์ด

๕.๑.๕ รวมข้อมูลของภาพในข้อ ๕.๑.๑ – ๕.๑.๔ ลงในแผ่น CD

๕.๒ ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบควรแสดงถึงความเป็นสากล ควรสื่อถึงความเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ใช้พระเกี้ยว ให้ใช้พระเกี้ยวตามรูปแบบที่กำหนด (ตามตัวอย่าง)

๕.๓ ต้องมีข้อความประกอบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

– ข้อความภาษาไทย “๙๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

– ข้อความภาษาอังกฤษ “90th Anniversary of Chulalongkorn University”

– ตัวเลข “๙๐ ปี” ให้ใช้เป็นเลขไทย / อังกฤษ

๕.๔ ระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ติดต่อได้ไว้ด้นหลังของบอร์ด ในกรณีที่เป็นนิสิตปัจจุบัน ให้ระบุชั้นปี คณะ ภาควิชา ในกรณีนิสิตเก่าให้ระบุปีที่จบการศึกษาและคณะ บุคลากรจุฬาฯให้ระบุหน่วยงานที่สังกัด

๕.๕ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีรูปแบบที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน

๕.๖ ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะไม่จัดส่งคืน หากประสงค์จะรับคืนให้มารับคืนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสารนิเทศ จุฬาฯ

๖. การส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารจามจุรี ๒ หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวดในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๗. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลที่ ๑ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๘. การตัดสิน

๘.๑ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดถือเป็นสิทธิ์ของจุฬาฯ ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดรางวัลตามข้อ ๗ อนุญาตหรือยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้

๘.๒ คณะกรรมการอาจให้ผู้ชนะการประกวดดัดแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขตราสัญลักษณ์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๘.๓ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์ไม่ได้ เจ้าของภาพที่ชนะการประกวดจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

๙. การประกาศผล

คณะกรรมการจะปิดประกาศผลการตัดสินที่สำนักงานสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ http://www.chula.ac.th ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

๑๐. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารจามจุรี ๒ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๕ และที่ http://www.chula.ac.th

ข้อมูลจาก http://www.chula.ac.th/chula/th/news/news020649.html

Advertisements

Entry filed under: ข่าวจากภายนอก.

เว็บคลังเอกสารของชมรมไอเดีย A Ghost Story : Photograpy Exhibition@Art Center

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


เข้าเว็บบอร์ด

เรื่องล่าสุด

คนหน้าตาดีเข้ามาแล้ว

  • 40,615 คน

เมื่อวาน..วันนี้ มีข่าวอะไร

มิถุนายน 2006
พฤ อา
    ก.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

%d bloggers like this: